Joan Salvador Gavina

Richard Bach

Fragmento

Joan_Salvador_Gavina-1.html

Crèdits

portadilla6_7.jpg

Títol original: Jonathan Livingston Seagull

Traducció: Miquel Martí i Pol i Emili Teixidor

© Hereus de Miquel Martí i Pol

© Hereus de Emili Teixidor

Traducció de textos adicionals: equip editorial d’Ediciones B

1.ª edició: abril, 2015

Text original © 1970, 1998 by Sabryna A. Bach

Nous textos © 2014 by Sabryna A. Bach

Fotografies originals © 1970, 1998 by Russell Munson

Noves fotografies © 2014 by Russell Munson

Fotografia de la pàgina de dedicatòria © 2014 by Sabryna A. Bach

© Ediciones B, S. A., 2015Consell de Cent 425-427 - 08009 Barcelona (Espanya)www.edicionesb.com

DL B 9366-2015

ISBN DIGITAL: 978-84-9069-067-3

Tots els drets reservats. Sota les sancions establertes en l’ordenament jurídic, queda rigorosament prohibit, sense autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la reprografia i el tractament informàtic, així com la distribució d’exemplars mitjançant el lloguer o el préstec públics.

Joan_Salvador_Gavina-2.html

Contingut

Portadetaa

Crèdits

Dedicatòria

Primera part

Segona part

Tercera part

Quarta part

Paraules finals

Sobre el fotògraf

Joan_Salvador_Gavina-3.html

Dedicatòria

A l’autèntic Joan Gavina

que tots portem a dins

portadilla9.jpg

Joan_Salvador_Gavina-4.html

Primera part

portadilla12_13.jpg

Primera part

Joan_Salvador_Gavina-5.html

pagina2.jpg

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X

Afegit a la llista de destijos