Avís legal i condicions d’ús del lloc web i de l’app Penguinlibros

1. INFORMACIÓ GENERAL RELATIVA A LA TITULARITAT DEL LLOC WEB I L’APP

En compliment d’allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la vostra disposició la informació general, que inclou les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web i de l’app Penguinlibros:

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.

Travessera de Gràcia, 47-49

08021 Barcelona

ESPANYA
Tel.: +34 93 366 03 00

NIF: A 0811614

Adreça electrònica: lopd@penguinrandomhouse.com

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 37521, foli 0224, full número 25042, inscripció 148, amb Número d’Identificació Fiscal (N.I.F) A08116147; d’ara endavant, “PRHGE”.

Qualsevol comunicació amb PRHGE, la podeu fer a través de les dades indicades en aquest apartat, així com al formulari al qual podeu accedir aquí. 

2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB I DE L’APP “PENGUINLIBROS”

2.1. Objecte

L’objecte del present Avís Legal és regular l’accés i utilització del lloc web i de l’app, així com dels continguts o serveis que l’integren (d’ara endavant, Continguts o Serveis). No obstant això, les Condicions Particulars que regulen la utilització, prestació o contractació dels productes o serveis que, si escau, es puguin oferir a través del lloc web o de l’app, les podeu trobar en aquesta mateixa pàgina.

PRHGE es reserva la facultat de modificar o actualitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, els Continguts o Serveis, les presents condicions d’accés i ús i, en general, de tots aquells elements que integren el disseny i configuració d’aquest lloc web o de l’app. Per això es recomana que l’Usuari llegeixi atentament les condicions d’ús cada cop que vulgui entrar-hi i fer-ne ús, ja que poden experimentar modificacions. L’Usuari reconeix i accepta que, en qualsevol moment, PRHGE pugui interrompre, desactivar o cancel·lar qualsevol dels Continguts o Serveis que constitueixen el lloc web o l’app.

2.2. Condicions d’Accés

El lloc web i l’app estan adreçats a Usuaris majors d’edat.  L’accés al lloc web, l’app, l’ús dels Continguts o Serveis que s’hi ofereixen, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part d’aquells que utilitzin el lloc web o l’app, la adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació del present Avís Legal. D’acord amb això, us sol·licitem que llegiu atentament aquest Avís Legal i condicions d’ús.

L’accés al lloc web, a l’app o als Continguts o Serveis que s’hi inclouen no implica cap tipus de garantia respecte de la seva idoneïtat per a finalitats particulars o específiques dels Usuaris.

L’accés i ús del lloc web o l’app per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, a través del lloc web i a través de l’app, i d’acord amb les Condicions Particulars  corresponents, es podrà accedir a Productes o Serveis de pagament (podeu consultar-les en aquesta pàgina). En cas de contradicció entre els termes i condicions d’aquest Avís Legal i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas els termes de les Condicions Particulars per a aquells Continguts o Serveis sotmesos a aquesta regulació específica.

Si per a la utilització, prestació o contractació d’algun Producte o Servei ofert a través del lloc web o de l’app l’Usuari ha de procedir al seu registre, serà responsable de facilitar la informació veraç, exacta i completa de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir als Productes o Serveis de què es tracti i mantenir-los actualitzats. Tot això, d’acord amb la Política de Privacitat que podeu consultar en aquesta pàgina

Si, com a conseqüència del registre, l’Usuari hagués de fer servir una contrasenya, no podrà seleccionar com a nom d’Usuari o contrasenya paraules o expressions que puguin resultar contràries a la llei o la moral i tampoc expressions que resultin injurioses, calumnioses o que s’identifiquin amb marques registrades o noms de terceres persones. Si PRHGE sospités que la informació facilitada no compleix els requisits establerts, podrà cancel·lar el registre i denegar l’accés de l’Usuari al lloc web o a l’app.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i a mantenir-ne la confidencialitat. Per tant, és responsable de la custòdia i confidencialitat adequada de qualssevol identificadors o contrasenyes que seleccioni o que li siguin subministrats per PRHGE i es compromet a no cedir-ne l’ús temporal o permanent a tercers, ni permetre’n la utilització per part de persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització o contractació dels Productes o Serveis oferts al lloc web o a l’app, per part de qualsevol tercer que, de manera il·legítima, faci servir amb aquesta finalitat una contrasenya o identificador subministrat a l’Usuari, a causa d’una actuació no diligent o de la seva pèrdua per l’Usuari, tret que ho hagi comunicat prèviament a PRHGE.

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals, se l’informarà d’aquesta necessitat. En qualsevol cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb compliment estricte de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels dret digitals i normativa de desenvolupament, i de conformitat amb allò que preveu la Política de Privacitat (que podeu consultar en aquesta pàgina), la qual forma part integrant d’aquest Avís Legal.

L’Usuari s’obliga a utilitzar el lloc web, l’app, els Continguts i els Productes o Serveis que s’hi puguin oferir de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 

 

 

-      Utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits

-      Utilitzar-los amb finalitats lesives dels drets legítims de tercers

-      Fer servir els Continguts i els Productes o Serveis, en particular, la informació de qualsevol mena obtinguda a través del lloc web o de l’app, per trametre publicitat, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones, independentment de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

3. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS

PRHGE fa servir els seus millors esforços, però, tret que la llei determini expressament el contrari, l’Usuari reconeix i accepta que PRHGE no garanteix la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació que s’ofereixi a través del lloc web o de l’app. En particular, PRHGE no garanteix ni es fa responsable, entre d’altres, de:

-          La idoneïtat per a un propòsit particular del lloc web, de l’app, els seus Continguts i dels Productes o Serveis que s’hi ofereixen.

-          La integritat, exactitud o absència d’errors al lloc web, l’app, els seus Continguts i dels Productes o Serveis que s’hi ofereixen.

-          L’absència de virus.

-          La disponibilitat i la continuïtat del funcionament del lloc web, l’app o la falta de disponibilitat o accessibilitat als seus Continguts, Productes o Serveis que s’hi ofereixen.

-          L’existència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, l’app així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

-          La invulnerabilitat del lloc web o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions establertes a través de la vulneració dels seus sistemes de seguretat.  

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El domini www.penguinlibros.com i l’app Penguinlibros són de titularitat exclusiva de PRHGE i per tant no podran ser utilitzats: (i) en connexió amb altres Continguts,  Productes o Serveis que no siguin titularitat de PRHGE, tret que n’hi hagi autorització expressa; ni, (ii) de manera que puguin crear confusió entre els Usuaris.

El lloc web, l’app així com els Continguts, Productes o Serveis que s’hi puguin oferir, textos, vídeos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són de titularitat exclusiva de PRHGE (perquè són de la seva propietat, o perquè hi té una llicència) i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant-ne per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació.

PRHGE és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin correspondre al lloc web i a l’app. Així mateix, queden reservats a favor de PRHGE tots els drets sobre qualssevol Continguts, Productes, Serveis o elements de la seva propietat o dels quals sigui llicenciatari que s’incorporaran al lloc web i a l’app, incloent-hi, entre d’altres, els següents:

-          Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web.

-          L’arquitectura de navegació.

-          Els codis font de les pàgines web.

-          Imatges.

-          Gravacions.

-          Programes d’ordinador.

-          Base de dades.

-          Tecnologia.

-          Logotips i signes distintius.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts, Productes o Serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels Continguts o Productes inclosos al lloc web i l’app per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de PRHGE o, en el seu cas, del titular dels drets al qual corresponguin.

L’explotació o la utilització no autoritzada dels Continguts, Serveis o Productes, així com qualsevol acte de naturalesa similar que perjudiqui els drets de propietat intel·lectual o industrial, donaran lloc a les responsabilitats establertes legalment.

5. RESERVA DE DRETS

PRHGE es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu lloc web i a l’app, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

PRHGE reserva alguns dels Productes o Serveis oferts a través del lloc web i l’app als Usuaris registrats de PRHGE, mitjançant l’emplenament del registre d’Usuaris de PRHGE a disposició dels Usuaris que desitgin registrar-se a PRHGE.

L’Usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

-          Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que PRHGE o els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com ara, copyright, ©, ® i ™, etc.).

-          Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts, Productes o Serveis (com ara, marques d’aigua, empremtes digitals, DRM, etc.). PRHGE autoritza els Usuaris a accedir i navegar al lloc web i a l’app visualitzant els Continguts gratuïts que s’hi incorporin. L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels Continguts gratuïts es farà sempre i en qualsevol cas amb finalitats estrictament personals i no comercials i d’acord amb les condicions establertes. L’accés als Productes o Serveis que s’ofereixin a través del lloc web i l’app s’haurà de fer d’acord amb les Condicions Particulars que podeu consultar en aquesta pàgina. 

 

PRHGE es reserva tots els drets sobre la Propietat, incloent-hi, entre d’altres, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que hi tingui. PRHGE no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre la seva Propietat diferent de la que es detalla expressament en aquesta clàusula.

6. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web hauran de complir les condicions que es detallen a continuació.

-      Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en aquesta clàusula requerirà l’acceptació prèvia per escrit de PRHGE.

-      L’Usuari no podrà reproduir ni imitar, de manera total o parcial, el contingut del lloc web ni el seu aspecte i comportament, ni farà marcs o enllaços assemblats (“link inline”) de les pàgines de PRHGE.

-      No es crearà un navegador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc web.

-      No es faran manifestacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el lloc web, PRHGE o qualsevol de les propietats de PRHGE i, en particular, no es declararà ni suggerirà que PRHGE col·labora o és un soci col·laborador, o bé que ha supervisat o assumit d’alguna manera els Continguts, Productes o Serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web on s’inclou l’enllaç.

-      La pàgina web on s’estableix l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PRHGE, tret d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades prèviament per escrit per PRHGE.

-      La pàgina web on s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums acceptats generalment i a l’ordre públic.

PRHGE es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions següents. Queda prohibit expressament:

-          Utilitzar qualsevol dels Continguts, Productes o Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de Continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PRHGE.

-          Utilitzar Continguts, Productes o Serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a l’entitat o a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que en fa o pretén fer-ne.

-          Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els Continguts, Serveis o Productes, tret que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o estigui permès legalment.

-          Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin malmetre o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de PRHGE o de tercers o que puguin malmetre els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

-          L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels Continguts, Productes o Serveis fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat en general i dels que es facin servir habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, els seus Continguts i dels Productes o Serveis.

COMENTARIS DELS USUARIS

Al lloc web i a l’app, l’Usuari pot publicar opinions i presentar suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat d’aquest accés a través d’aquest lloc web o a l’app i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; ni (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Així mateix, el contingut de les opinions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació no podrà ser amenaçant, difamatori, invasor de la privacitat, infringir els drets de propietat intel·lectual o perjudicar d’una altra manera tercers i no podrà consistir o contenir virus informàtics, campanyes polítiques, sol·licituds comercials, correus massius o qualsevol forma de contingut brossa.

PRHGE es reserva el dret de retirar tots els comentaris xenòfobs, racistes, pornogràfics, que vulnerin la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, o que, segons el seu criteri, no siguin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, PRHGE no serà responsable de les opinions emeses pels Usuaris a través dels comentaris, grups o altres eines de participació.

PRHGE es reserva el dret, però no assumeix l’obligació, d’eliminar o editar els comentaris fets pels Usuaris a través del lloc web o l’app.

PRHGE adopta les mesures necessàries exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades per garantir la seguretat de l’Usuari i evitar l’alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat de les vostres dades. No obstant això, la publicació d’opinions i presentació de suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació al Web o a l’app implica que altres Usuaris del lloc web puguin tenir accés a aquests comentaris, així com a alguna de les vostres dades personals, sempre que així ho hagueu indicat en el moment de l’alta de perfil.

En el cas que necessiteu plantejar algun requeriment respecte del contingut d’aquests comentaris, podeu adreçar-vos a lopd@penguinrandomhouse.com.

ÚS DE GALETES

El lloc web pot utilitzar galetes (petits arxius informàtics que PRHGE envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) amb l’única finalitat de garantir el funcionament i la visualització correctes del lloc web per part de l’Usuari. La informació detallada sobre les galetes utilitzades pot obtenir-se aquí.

JURISDICCIÓ

El present Avís Legal i les relacions establertes entre Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U. i l’Usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb allò que estableix la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i a la jurisdicció competent.

Condicions Particulars

És important que llegiu atentament les presents Condicions Particulars en conjunció amb l’Avís Legal (que podeu consultar en aquesta pàgina) i amb les Condicions de Privacitat (que podeu consultar aquí).

La contractació dels Productes o Serveis que es descriuen més avall implicarà, per la vostra part, l’acceptació prèvia, expressa i sense excepcions de la totalitat dels termes i condicions previstos aquí. Per adquirir els nostres productes al nostre lloc web o a través de l’app (en versió Android), heu de ser major d’edat.

Les presents Condicions Particulars formen part integrant de l’Avís Legal d’aquest lloc web.

Com funciona el nostre lloc web?

Quan accediu al nostre lloc web, podreu visualitzar el catàleg de llibres que està disponible segons els drets d’autor al territori des del qual hi accediu. Podreu visualitzar catàlegs disponibles en altres territoris, però no hi podreu comprar. La transacció econòmica de compra l’esteu fent amb Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U., les dades de la qual podeu consultar a l’Avís Legal.

La compra està habilitada únicament per als territoris següents: Espanya, Portugal, EUA, Mèxic, Colòmbia, Perú, Uruguai, Argentina i Xile.

Quins continguts podeu adquirir a través del nostre lloc web?

A través del nostre lloc web podreu adquirir llibres físics, llibres electrònics i audiollibres si compreu des d’Espanya.

Si compreu des de Portugal, EUA, Mèxic, Colòmbia, Perú, Uruguai, Argentina o Xile, podreu adquirir llibres electrònics.

Si compreu des d’EUA, Mèxic, Colòmbia, Perú, Uruguai, Argentina i Xile, podreu adquirir audiollibres.

Com funciona la nostra app?

Quan baixeu l’app, podreu visualitzar el catàleg de llibres que estigui disponible segons els drets d’autor al territori des del qual hi accediu. Podreu visualitzar catàlegs disponibles en altres territoris, però no hi podreu comprar. La transacció econòmica de compra l’esteu fent amb Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U., les dades de la qual podeu consultar a lAvís Legal.

Quins continguts podeu adquirir a través de la nostra app?

A través de la nostra app (versió Android) podreu adquirir llibres físics, llibres electrònics i audiollibres si compreu des d’Espanya.

Si compreu des de Portugal, EUA, Mèxic, Colòmbia, Perú, Uruguai, Argentina o Xile, podreu adquirir llibres electrònics.

Si compreu des d’EUA, Mèxic, Colòmbia, Perú, Uruguai, Argentina i Xile, podreu adquirir audiollibres.

Podeu imprimir les presents Condicions Particulars, així com lAvís legal i la Política de Privacitat en aquesta pàgina.

1. OBJECTE

L’objecte de les presents Condicions Particulars és regular les condicions de contractació dels Productes i Serveis que PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. (d’ara endavant, PRHGE) ofereix a través d’aquest lloc web i de l’app. Podeu consultar les nostres dades completes a l’Avís Legal (en aquesta pàgina).

2. PROCÉS DE COMPRA

Els nostres llibres són a la venda a la major part de les llibreries del vostre lloc de residència i a través d’altres plataformes, entre les quals hi ha les que podeu veure a la fitxa de producte sota l’apartat “altres modalitats de compra”. En el cas que desitgeu fer la compra a través d’aquest lloc web o de la nostra app, el procés de compra i les condicions són les que us detallem a continuació. En el cas que decidiu fer la compra a qualsevol de les altres botigues disponibles a “altres modalitats de compra” les condicions de venda són les que cadascuna d’aquestes plataformes estableixi i de les quals PRHGE no n’és responsable. 

 

 

2.1.      ACCÉS

2.1.1. ACCÉS AL LLOC WEB

En accedir al lloc web se us mostrarà el catàleg dels llibres i formats disponibles al territori des del qual accediu per fer la compra.

Podeu iniciar la compra a penguinlibros.com mitjançant un clic al botó Afegir al carretó o al botó Compra ràpida; d’ara endavant, la Botiga.

La transacció es farà en català.

2.1.2 ACCÉS A L’APP

Podeu accedir a l’app a través de les botigues d’aplicacions d’iOS i Android.

Un cop baixada l’app, us hi haureu de registrar de manera directa o mitjançant les dades d’accés a una xarxa social. Abans de registrar-vos, si us plau llegiu la Política de Privacitat, que podeu consultar aquí.

En el cas que decidiu registrar-vos mitjançant les dades d’accés a una xarxa social, haureu de consultar les condicions d’ús i de privacitat de la xarxa social que escolliu per iniciar sessió a la nostra app.

2.2.  COMPRA

Podeu fer la compra a través del nostre lloc web o a través de l’app en versió Android. Hi ha dues opcions:

(i)                  us podeu registrar emplenant les dades que apareixen al formulari de registre.  En aquest cas, tindreu l’opció de definir una contrasenya que us permetrà accedir de manera ràpida en compres successives sense necessitat de tornar a emplenar totes les dades. La regulació de l’ús d’aquesta contrasenya, la podeu revisar al nostre Avís Legal. Si addicionalment opteu per “desar” les dades de la vostra targeta de pagament, podreu accedir a l’opció de “Compra Ràpida”, que us permetrà agilitzar el procés. Podeu consultar la nostra Política de Privacitat aquí.

(ii)                ens podeu facilitar les dades necessàries per fer la compra i entrega del llibre que vulgueu adquirir per al vostre ús personal o per regalar-lo a una altra persona. En aquest últim cas, haureu de facilitar-nos tant les vostres dades com les del destinatari (nom, telèfon, adreça postal i adreça electrònica) perquè puguem gestionar l’enviament en el cas que es tracti d’un llibre físic o el nom de fonts i l’adreça electrònica del destinatari en el cas que es tracti d’un llibre electrònic o un audiollibre. Podeu consultar la nostra Política de Privacitat aquí.

              En el cas que estigueu fent una compra per a regal, reconeixeu que teniu autorització d’aquell tercer per facilitar-nos les seves dades i us comprometeu a mantenir-nos indemnes de qualsevol reclamació d’aquest tercer pel seu ús. 

Amb aquesta finalitat, garantiu que les dades personals són veraces i estan actualitzades.

 

En el cas que durant el procés de compra ens hagueu facilitat les vostres dades i el vostre procés de compra no hagi finalitzat, us contactarem per tal de verificar si heu tingut cap problema tècnic durant el procés que requereixi la nostra assistència. 

El tractament de les dades que ens faciliteu, el podeu consultar a la nostra Política de Privacitat.

Un cop ens hagueu facilitat les dades, podreu verificar el contingut del vostre carretó electrònic i el seu import total (impostos inclosos), així com les despeses de transport (en el cas que n’hi hagués d’acord amb la nostra política d’entregues). Si heu comès cap error durant el procés de compra, el podreu esmenar.

A continuació, us sol·licitarem que ens indiqueu la manera com fareu el pagament. La nostra Botiga accepta els mitjans de pagament següents: 

(i)             Targetes: Visa, Mastercard

(ii)            PayPal: a través del vostre compte de PayPal

Amb el pagament haureu finalitzat el procés de compra i, per tant, l’acceptació de totes les condicions establertes a les presents Condicions Particulars, així com al nostre Avís Legal i Política de Privacitat.

En el cas d’utilitzar una targeta de crèdit, el procediment de pagament és l’establert per l’empresa REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. i l’entitat bancària BANCO SANTANDER. El sistema de pagament compleix la Payment Card Industry Data Security Standard i totes dues entitats actuen com a encarregades del tractament de les vostres dades.

El processament de pagaments a través de PayPal, el fa PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), entitat que actua com a encarregada del tractament de les vostres dades pel que fa a la nostra relació, sense perjudici de la relació que mantingueu amb PayPal per al manteniment del vostre compte.

Haureu de ser el titular del mitjà de pagament utilitzat, reconeixent i manifestant que en sou el titular, i sou l’únic responsable de la custòdia i confidencialitat adequada del mitjà de pagament, havent de fer front a qualssevol transaccions fetes personalment o per qualsevol tercer a qui n’hagueu facilitat l’ús, voluntàriament o per culpa o negligència.

El lloc web i l’app utilitzen tècniques de seguretat de la informació acceptades generalment al sector, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això per tal d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, accepteu que el prestador obtingui dades per a l’autenticació corresponent dels controls d’accés.

 Penguinlibros empra un certificat SSL emès per Go Daddy Secure Certificate Authority - G2, per tal d´assegurar a l´usuari l´autenticitat del servei i el xifratge (encriptació) de les seves dades, éssent una prova d´integritat en la comunicació. Amb aquest certificat SSL vàlid, les comunicaciones mitjançant internet es tramenten de forma xifrada (encriptada). Ho pot comfiar que l´informació que s´envia serà rebuda privadament i sense alteració al servidor amb el qual s´estableix la connexió.

En cas de robatori, furt, pèrdua o extraviament del mitjà de pagament, l’Usuari serà responsable de les conseqüències derivades del seu ús si ha incomplert les obligacions que hagi acordat amb aquesta finalitat amb l’entitat emissora del mitjà de pagament.

 

Tot això s’entendrà sense perjudici de qualssevol drets previstos per la legislació vigent.

2.3.      SEGUIMENT

Rebreu en un termini de 24 hores un correu electrònic de confirmació de totes les dades de la compra feta que n’inclourà el desglossament. En el cas que desitgeu una factura, podeu sol·licitar-la mitjançant el formulari d’Atenció al Client. Les factures s’emetran amb un compliment estricte de la normativa vigent en matèria d’emissió de factures i exclusivament a nom de la persona que ha fet la comanda. PRHGE conservarà una còpia electrònica de la transacció que serà accessible.

En el cas que hagueu fet la compra d’un llibre físic, rebreu un correu electrònic de l’empresa de missatgeria on us facilitaran les dades necessàries per poder fer-hi directament el seguiment de l’entrega de la vostra comanda.

Per a qualsevol dubte sobre el procés de compra o entrega, us convidem a revisar la llista de preguntes freqüents, que podeu trobar aquí. En el cas que no hi trobeu resolució a la vostra consulta, podreu emplenar el formulari d’Atenció al Client.

2.4.  DRET DE DESISTIMENT

Durant un termini de 14 dies naturals comptats des de la recepció del llibre, podreu exercir el vostre Dret de Desistiment. Per a això, haureu de procedir a la comunicació del vostre exercici del dret de desistiment mitjançant qualsevol declaració inequívoca del vostre exercici d’aquest dret o l’emplenament del document que es pot reclamar mediant el formulari de contacte i el seu enviament a PRHGE mitjançant correu electrònic a devoluciones@megustaleer.zendesk.com o carta adreçada a l’atenció de: Botiga en línia, Travessera de Gracia 47-49 08021 BARCELONA. N’acusarem recepció i us enviarem instruccions per coordinar la devolució.

En cas de desistiment per la vostra part, us tornarem tots els pagaments vostres que haguem rebut, incloent-hi les despeses d’entrega (tret de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la vostra part d’una modalitat d’entrega diferent de la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a màxim 14 dies naturals a partir de la data on ens informeu de la vostra decisió de desistir del present contracte, sense perjudici del nostre dret de verificar prèviament al pagament la recepció del producte tornat en condicions correctes. Procedirem a fer aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que vau fer servir per a la transacció inicial.

La devolució del producte s’haurà de fer amb l’embalatge original, l’albarà d’entrega i, en cas d’haver sol·licitat factura, juntament amb la factura rebuda. Només sereu responsable de la disminució de valor dels productes resultant de la seva manipulació diferent de la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

El dret de desistiment no escaurà en cas d’adquisició de continguts digitals que no es prestin en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i Usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el dret de desistiment. Per tant, si s’inicia la baixada o l’accés, es perdrà aquest dret.

2.5. GARANTIA

Els nostres productes estan coberts per una garantia de dos anys en els termes legals previstos. Si el llibre adquirit té cap defecte, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari d’Atenció al Client en els terminis establerts legalment, havent de disposar de la factura o del tiquet de compra. Amb aquesta informació gestionarem la vostra reclamació i, si escau, procedirem a la seva substitució.

2.6. ENTREGUES ERRÒNIES

En el cas que, per un error en l’entrega, el llibre rebut no sigui el llibre adquirit, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari d’Atenció al Client i l’hi substituirem.

3. PREUS I DESPESES D’ENVIAMENT

El preu dels nostres llibres (tret d’error palès) és el que apareix en cada moment a la Botiga juntament amb la seva presentació. El podreu veure identificat així mateix durant el procés de compra. Inclou l’IVA.

Les despeses d’enviament us apareixeran identificades en el moment de fer la comanda. No obstant això, en el cas que en una mateixa comanda adquiriu llibres per valor de 15 euros (IVA inclòs) o més, l’enviament es farà sense cost sempre que es faci a la Península i a les Balears.

En el cas d’enviaments a Canàries, les despeses d’enviament es repercutiran parcialment al client i el seu import apareixerà identificat en el moment de fer la comanda.

Els costos d’entrega varien en funció de la modalitat d’entrega seleccionada d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Entregues” d’aquestes condicions.

4. ENTREGUES FÍSIQUES

Teniu la possibilitat d’escollir entre dues modalitats d’entrega:

-        Modalitat “entrega a domicili”: els terminis habituals (excepte a Canàries) oscil·len entre 2 i 3 dies hàbils sempre que la compra s’hagi fet abans de les 13:00 hores.

En el cas d’entregues a les illes Canàries, els terminis d’entrega són de 15 dies per a totes aquelles comandes que es facin abans del dimecres a les 13:00 h. Si es fan després, el termini pot ser d’entre 7 i 14 dies naturals.

-        Modalitat “entrega a punts de conveniència”: en el moment de fer la compra, si seleccioneu aquesta modalitat d’entrega, tindreu accés a la informació d’aquells punts d’entrega que es trobin a prop del vostre domicili perquè n’escolliu un.

Els terminis són iguals als establerts per a les modalitats d’entrega a domicili.

Podreu fer el seguiment del vostre enviament a: https://www.seur.com/livetracking/.

COVID 19: Com a conseqüència de la situació excepcional que estem vivint derivada de la COVID 19, els terminis d’entrega podran demorar-se.

5. ENTREGUES DIGITALS

L’adquisició d’un contingut digital implica l’adquisició d’una llicència d’ús no exclusiva d’aquest contingut. Es tracta d’una llicència per al vostre ús privat i per tant no la podreu fer servir amb la finalitat de comercialitzar-la o realitzar una activitat de préstec.

Adquirint el contingut digital us comprometeu a fer-ne un ús legal i per tant no podreu: (i) realitzar actes tendents a eliminar o suprimir les mesures de seguretat de les quals està dotat l’arxiu; (ii) modificar el seu contingut; (iii) facilitar les vostres claus d’accés a aquest contingut (iv) copiar o distribuir el contingut. 

Quan adquiriu contingut digital hi podreu accedir de les maneres següents:

(i)                  A través del visor del nostre lloc web en un PC, en una tauleta o en un telèfon intel·ligent sempre que tingui connexió a Internet.

(ii)                A través del visor de l’app, que us permetrà accedir a la seva biblioteca de continguts sense necessitat de connexió a Internet.

El vostre compte és personal i per tant les claus d’accés són personals i intransferibles. No les podeu compartir.

Podeu instal·lar el vostre compte en un màxim de tres dispositius personals, però no es permet l’accés simultani al mateix compte personal.

6. LEGISLACIÓ, RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les transaccions fetes a la Botiga s’entenen sotmeses a la Llei espanyola.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, es faran càrrec de l’assumpte seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, on es té en compte, tractant-se de consumidors finals, el lloc del domicili de l’Usuari.

En el cas que es tracti d’una contractació feta per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

En el cas que vulgueu fer qualsevol reclamació, si us plau utilitzeu el formulari d’Atenció al Client, indicant:

(i)                  El vostre nom complet.

(ii)                Les vostres dades de contacte i DNI o NIE.

(iii)               Descripció completa de la reclamació i els seus fonaments.

(iv)               Documents en els quals baseu la vostra reclamació.

Si no obteniu resposta per la nostra part en el termini d’un (1) mes a partir del moment en què ens trameteu la vostra reclamació o si no esteu conforme amb la solució proposada pel Venedor, en virtut d’allò que disposa el RD 1/2007, teniu dret a acudir a una entitat de resolució alternativa de litigis de consum (d’ara endavant, “ERALC”) acreditada per actuar a Espanya, segons el procediment previst a la Llei 7/2017.

PRHGE no es troba adherida a cap ERALC. En el supòsit que desitgeu resoldre un conflicte de consum sorgit amb nosaltres a través d’una ERALC, ens ho haureu de comunicar perquè us facilitem informació almenys sobre una ERALC que sigui competent per tractar la reclamació, i en aquella mateixa comunicació us indicarem si PRHGE participarà en el procediment davant l’ERALC, ja que es tracta d’un procediment voluntari.

Per resoldre la vostra reclamació derivada de qualsevol compra feta a la nostra Botiga, teniu dret a acudir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea a través de l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist